Patyolat Szeged Minőségi gyorstisztító

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen Általános Szerződési Feltételek a Tisztító és a Megrendelő között létrejövő szerződések elválaszthatatlan részét képezik, azaz az a tény, hogy ruha-, fehér, ágy- és asztalneműket, illetve egyéb dolgokat cégünknél adja le tisztításra, egyben jelen Szerződési Feltételek elfogadását jelenti.

A szerződéskötés és a teljesítés helye:
A szerződéskötés és a teljesítés helyének azt kell tekinteni, ahol a Tisztító képviselője a Megrendelőtől átveszi a szolgáltatás tárgyát, és vállalja a szolgáltatás elvégzését.
2. A Tisztító által végzett szolgáltatások és áraik:
A különböző szolgáltatásokat és az egyes szolgáltatások árait a Tisztító által meghatározott, kifüggesztett árlista tartalmazza. A Tisztító által elvállalt szolgáltatásokat azok megrendelésekor készpénzben kell kifizetni.
3. A szolgáltatás megrendelése:
3.1 A Megrendelő átadja a szolgáltatás tárgyát mosás, vegytisztítás és az ezeket kiegészítő szolgáltatások valamelyikének elvégzésére. A Tisztító képviselője átveszi a tisztítandó ruhaneműt mennyiségre (mennyiségi átvétel), majd minőségi szemrevételezés (minőségi átvétel) után tájékoztatja a Megrendelőt az igényelt szolgáltatás teljesíthetőségéről.
3.1.1 Mennyiségi átvétel: A szolgáltatás tárgyának átvétele a Megrendelő, vagy annak képviselője jelenlétében történik.
A mennyiségi átvétel történhet:
- Darabra
- Folyóméterre
- M2-re
- Adagra / mosásra, szárításra, válogatás, vasalás nélkül / 1 adag = 1 kis mosógépnyi ruhanemű /
3.1.2 Minőségi átvétel:
A minőség szerinti átvétel szempontjai:
- a szolgáltatás tárgyának jellemzői
- a szolgáltatás tárgyának állapota
- a szolgáltatás tárgyán észlelhető károsodások
3.2 Az átvételt követően a Tisztító közli a tisztítás várható eredményét és a vállalás feltételeit, azaz: - a szolgáltatás teljesítésének határidejét, - a szolgáltatás árát.
3.3 A Megrendelő szóbeli vagy írásbeli elfogadó nyilatkozata után történik a szolgáltatás elvállalása, a vállalási jegy elkészítése, mely a vállalkozási szerződés megkötését jelenti. A vállalási jegy tartalma: - A Tisztító neve, címe, adószáma - A szerződéskötés időpontja - A vállalás azonosító száma - Az átvett ruhanemű megnevezése, darabszám - A szolgáltatás teljesítésének időpontja - A minőségi kikötések, észrevételek - A szolgáltatás ellenértéke. Az átvételkor a vállalási jegyen fel kell tüntetni azokat a hibákat, amelyek a szolgáltatás elvégzését nem akadályozzák, a tiszta ruhanemű kiadásakor azonban reklamáció tárgyát nem képezhetik.
3.4 A szolgáltatás megtagadása:
A Tisztító a szolgáltatás vállalását megtagadhatja, ha - a termelési kapacitás vagy a technológiai feltételek hiánya ezt indokolja, - a szolgáltatás tárgya túl szennyezett, egészségre káros hatású, bűzös, undort keltő, fekális szennyezettségű, - a szolgáltatás tárgyának állapota nem teszi lehetővé a munka elvégzését, - a vállalás feltételeit a Megrendelő nem fogadja el.
3.5 A Tisztító a megrendelt szolgáltatás elvégzése után a szolgáltatás tárgyát a vállalási jegy bemutatójának kiadja, a vállalási jegyet bevonja. A vállalási jegy bemutatóra szól, a szolgáltatás tárgyának átadásakor a Tisztító a tulajdonjogot nem vizsgálja. A Megrendelő külön kérésére - a vállalási díj összegétől függetlenül - a Tisztító ÁFÁ-s számlát ad.
4. A Tisztító felelőssége, szavatosság
4.1 A Tisztítónak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy a rábízott dolgokat a lehető legjobb eredménnyel tisztítsa ki. A szolgáltatások hibás teljesítése esetén a Tisztító szavatossági, illetve kártérítési kötelezettséggel tartozik. A Tisztító hibás teljesítése esetén Megrendelő köteles azt bizonyítani, hogy a hiba a Tisztító érdekkörében merült fel. Hibás teljesítés esetén a Megrendelő - szavatossági jogának érvényesítéseként - a szolgáltatás újbóli teljesítését kérheti. Annak bizonyítása, hogy a szolgáltatást a Tisztítónk végezte, a Megrendelő kötelezettsége. Erre való tekintettel a Tisztító a szavatossági jogokat csak akkor köteles kielégíteni, ha a textíliáról még nem távolították el az azonosítási sorszámot tartalmazó vállalati jelzést.
4.1.1 Abban az esetben, ha az átadott dolgot nem lehet visszaszolgáltatni (elveszett, elcserélték, ellopták, tűz martaléka lett, stb.), akkor ezért a Tisztító tartozik kártérítéssel. Egy áru akkor tekintendő elveszettnek, ha a Megrendelő részéről írásbeli megkeresés történt, és az árut a Tisztító az átadástól számított két hónapon belül nem adta vissza a Megrendelőnek.
4.1.2 Ha a hiányosság rejtett hibának tudható be (például gyártási hibából, kopásból, a Megrendelő által végzett kezelésből eredő hibák, stb.), akkor a Tisztító felelőssége nem áll fenn. A gyártási hibás termékekért kártérítést a gyártótól vagy a forgalmazótól kérhet a megrendelő. Ehhez a Tisztító szakvéleménnyel nyújt segítséget.
4.1.3 A felelősség megállapítása tisztításra alkalmatlan ruhadarab esetén: Ha a Tisztító képviselője úgy találja, hogy a szolgáltatás tárgya nem felel meg a kezelhetőség feltételeinek, vagy nincs benne kezelési útmutató, vagy az adott áru a tisztítást feltehetően rosszul tűri köteles a Megrendelőt figyelmeztetni arra, hogy az igényelt szolgáltatás teljesítése esetén a ruhadarabban kár keletkezhet. Ha a megrendelő a tájékoztatás után nem áll el a szolgáltatás teljesítésének igényétől, úgy azt a Megrendelő kockázatára - melynek tudomásul vételét írásban elismerte - kell a tisztítást elvégezni.
4.1.4 A Tisztító nem vállal garanciát a gombokra, díszítőelemekre (törés, kifakulás, összeolvadás, alakváltozás, ragasztóanyag elengedése, cérnaszakadásból eredő elvesztés, gőz hatására kifakuló gombok, stb.).
4.1.6 Megrendelőink tájékoztatására közöljük, hogy a kereskedelmi forgalomban két fajta címke használatos: - az összetételt feltüntető címke (pl.: pamut, gyapjú, selyem, poliészter/pamut, stb.) - a kezelésre vonatkozó címke. Hibás címke esetén a szolgáltató felelőssége nem áll fenn.
4.1.7 A Tisztító felelőssége az összetételt feltüntető címkével ellátott ruhadarabok esetén:

  Kezelési útmutató
van
Kezelési útmutató
nincs
Lopás, tűz, víz által okozott kár,
Elvesztés, elcserélés, géphiba,
Anyagmozgatás, kezelés, szállítás
igen igen
Nem megfelelő kezelés igen nem
Rejtett hibák (kopás, moly, savas foltok,
Golyóstollak a bélés belsejében, stb.)
Szegélyvarrások
nem nem
Sötét színezőanyagok, bevonatok,
kikészítés- Kopások
igen nem
Fibrillációk, makacs foltok nem nem
Enyhe színárnyalatok kifakulása,
festékfolyások
igen nem
Filcesedés igen igen

4.2 Kártérítés
4.2.1 Ha a Tisztító felelőssége fennáll, akkor az áruk után kártérítést köteles fizetni. A kártérítés célja a ruhanemű tisztításba adása pillanatában fennálló értékének megtérítése. Ennek során a Tisztító a Megrendelő által a kifogás bejelentésétől számított 3 napon belül benyújtott, az adott áru vásárlásáról szóló számlán szereplő összeget, számla hiányában a ruhanemű hasonló jellegű és minőségű, hazai gyártású, közepes árfekvésű értékét veszi figyelembe. Amennyiben a Megrendelő által benyújtott számlán feltüntetett összeget a Tisztító aránytalanul magasnak tartja, vagy a Tisztító által számla hiányában felbecsült értékkel a Megrendelő nem ért egyet, úgy a Tisztító hivatalos szakvéleményt kér a BÁV Bizományi Kereskedőház és Záloghitel Rt. Érték- és kárbecslő Osztályától, és az általuk kiadott hivatalos szakvéleményt veszi figyelembe.
4.2.2 A kártérítés mértéke az áru árának: 70-80 %-a, ha az árut három hónapon belül vásárolták, 50-60 %-a, ha az árut harminc hónapon belül vásárolták. 30%-a, ha az árut harminc hónapnál régebben vásárolták. A kártérítés összege nem haladhatja meg az áru értékét.
4.2.3 Ha egy együttes, vagy egy együttes egy része sérült meg vagy veszett el (több darabból álló összeállítás, női kosztüm, bútorszövet, ágynemű-garnitúra, stb.), akkor a teljes együttes utáni kártérítés abban az esetben lehetséges, ha az együttes minden egyes elemét leadták tisztításra. Ellenkező esetben csak az átadott ruhadarab után jár kártérítés.
4.2.4 A kisebb repedéseket és szakadásokat a tisztító saját költségén megvarratja, ilyen esetben az ügyfél nem tarthat igényt egyéb kártérítésre.
4.2.5 Felelősség bőr és hasított bőr termékek esetén Mivel ezeket az árukat gyakorlatilag soha nem látják el kezelési útmutatóval, a Tisztító vállalja, hogy azok tisztítása során óvatosan és gondosan jár el, ám ennek ellenére néha elkerülhetetlen, hogy: - kisebb összehúzódások keletkezzenek, az áruk enyhén veszítsenek rugalmasságukból, a színárnyalatok kissé megváltozzanak; - gyártásból eredő rejtett hibák (csíkok, paraziták által okozott sérülések, sérülésnyomok) felszínre kerüljenek; - előreláthatatlan és kevéssé ismert jelenségek (zsíros testek polimerizációja) vagy elkerülhetetlen jelenségek (pasztell árnyalatok halványodása) merüljenek fel. Szolgáltató a fent említett károkért való felelősséget kizárja.
4.2.6 Megrongálódás esetén a Tisztító felelőssége az alábbi esetekben nem áll fenn: Adagra mért fehérnemű, vegyes áruk esetén, amelyeket különböző módon kell tisztítani, mivel a tisztítás szétválogatás és ellenőrzés nélkül történik. Darabra történő mosás esetén: - A kevert összetételű, összetételt feltüntető címkével el nem látott áruk, - Olyan áruk, amelyeket a tisztítás megelőzően különleges kezelésben részesítettek, ám ezt az átadáskor nem jelezték, - A szemmel láthatólag nagyon kopott, az egyszerű mosást nem bíró áruk, - Az áruk nem textil anyagú részei.
5.Reklamációk:
A Megrendelő a hiba felfedezése után haladéktalanul köteles kifogását a Tisztítóval közölni, de legkésőbb a kiadástól számított 72 óra elteltével. Az esetleges reklamációkat az érintett feleknek lehetőleg békés úton kell rendezniük, a kifogásról jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a Tisztítónak és a Megrendelőnek együttesen alá kell írni. Amennyiben a Felek között vitás annak eldöntése, hogy a hiba a Tisztító vagy a Megrendelő érdekkörében merült fel, úgy ezen kérdés tisztázása érdekében Tisztító a Szolgáltatásfejlesztő és Tervező Kft.-t kéri fel szakvélemény készítésére. Ezen szakvélemény a Feleket kötelezi.
6. Késedelmes kiváltás, át nem vett áruk őrzése:
Késedelmes kiváltás a Megrendelő részéről akkor következik be, ha a felvevőhelyen az elkészítési határidőtől számított két hónapig a Megrendelő a szolgáltatás tárgyáért nem jelentkezett. A késedelmi díj mértéke havonként és tételenként 200 Ft, a felszámíthatóság maximális időtartama 6 hónap, azaz értékben 1200 Ft. A Tisztító jogosult indokolt esetben a késedelmi díj felszámolásától eltekinteni. A szolgáltatás elkészültétől számított 6 hónapig köteles a Tisztító megőrizni a ruhadarabokat. A 6 hónapos várakozás után a Tisztító a ki nem váltott tételeket karitatív intézményeknek adja.
7. A minőség tanúsítása
A Tisztítónál minden szolgáltatási formában folyamatos minőségellenőrzést kell végezni.
-.-